Абонаменти и цени

Абонаменти и цени Документен център

Ние не предлагаме ниски цени. Ние предлагаме качество и индивидуално отношение към всеки клиент.

Счетоводство
Базисна цена 120лв за нерегистрирани по ДДС 240лв за регистрирани по ДДС
осигуряване на един човек, една банкова сметка в лева, един касов апарат, един ПОС терминал, до 20бр. документи. Всеки следващ – 1лв/бр. Документен център с един потребител. осигуряване на един човек, една банкова сметка в лева, един касов апарат, един ПОС терминал, до 50бр. документи. Всеки следващ – 1лв/бр. Документен център с един потребител.
Допълнителни Банкова сметка във валута 12лв/валута
Допълнителна банкова сметка в лв. 10лв/бр
Изготвяне на документи за кредит 50лв
Отчитане на кредити 10лв/бр
Акаунти в разплащателни системи 10лв/валута
Публикуване на ГФО 50лв
Носене на документи в банка 10-20лв зависи от периодичността
Онлайн магазин + 1/2 от базисната цена
Допълнителен обект + 1/2 от базисната цена/обект
Труд и работна заплата
Комплексно обслужване 10лв на лице при СИРВ/графици/ 12лв.

Абонаментната цена включва:

  • Поемане на ангажимент за представяне на клиента пред НАП, във връзка с дейността на фирмата.
  • Консултиране в процеса на работа и при промени в нормативната уредба.
  • Обработка на първичните счетоводни документи, изготвяне на справки за нуждите на фирмата и други институции.
  • Месечна обработка на средствата за РЗ, ведомост, изготвяне на трудови договори и споразумения, заповеди за прекратяване, отпуски по КТ, служебни бележки, УП-2, УП-3, попълване на трудови книжки, обработка на данни за персонален регистър и подаване на декларации обр.1 и обр.6.
  • Следене на салда и обороти по счетоводните сметки, осчетоводяване на дълготрайни активи, валутни операции, ВОП, ВОД.
  • Изготвяне на справки-декларации по ЗДДС, интрастат, VIES-декларации.
  • Изготвяне на междинни финансови отчети, годишни финансови отчети и приложения към тях.
  • Комуникация с обслужващите банки.
  • Представяне на отчети в статистиката и Търговския регистър.

*Абонаментната цена не включва водене на склад. Тази услуга се договаря допълнително.