Декларации с баркод за 2014г

Декларациите с баркод са едно доста популярно средство за деклариране на данъците. Удобството идва оттам, че след като въведете всички данни, в декларацията има вградени алгоритми, които изчисляват дължимото или подсказват за направени грешки. По този начин всеки, който не се страхува от “ужасяващите” формуляри, може да се справи успешно и сам. И ако все пак имате притеснения, свържете се с нас. Ние ще Ви помогнем. Декларациите по чл. 50 от ЗДДФЛ са два вида – едната е стандартна, а другата е тези, които ще ползват облекчение по чл. 22б от същия закон. А ето и съдържанието на този член:

Чл. 22б. (Нов – ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Физическите лица могат да ползват данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата, когато едновременно са налице следните условия:

лицето е придобило през годината само доходи по чл. 10, ал. 1, т. 1;
придобитите през годината доходи по т. 1 не превишават 12 месечни минимални работни заплати за съответната година.
(2) В доходите по ал. 1, т. 2 не се включва допълнителното месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит за съответната година.

(3) Данъчното облекчение по ал. 1 е в размер на дължимия данък за доходите по ал. 1, т. 2, с изключение на доходите по ал. 2, придобити през течение на годината.

(4) Обстоятелствата и условията по ал. 1 се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50.

Декларациите по чл. 50 може да изтеглите от следващите два линка:

1. barcod_ZDDFL50 – Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2014 г. с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физическите лица

2. barcod_chl_22b – Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2014 г. с БАРКОД (образец 2001 б) за доходите на физическите лица, с право на ползване данъчното облекчение по чл. 22б от ЗДДФЛ