Отчитане на персонал и заплати

*Безплатно за клиенти на абонамент!

  • Изготвяне и поддържане на трудови досиета за назначения във фирмата служители;
  • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори;
  • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки;
  • Подготовка и подаване на болнични листове и декларации за обезщетения от ДОО, изчисляване на отпуски;
  • Изготвяне на ведомости за заплати, фишове и рекапитулации;
  • Издаване на служителите на удостоверения за годишен доход и други удостоверения, свързани с получените трудови възнаграждения или документи, необходими за пенсиониране. Попълване на трудови осигурителни книжки и заверка на осигурителен стаж;
  • Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ;
  • Съставяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета, свързани с дължимите данъчни и осигурителни вноски.