След като регистрираме фирма – част 2/Сагата продължава/

За начало ще се спра на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Този закон урежда правата и особено задълженията на работодателите, работещите, представителите на работещите по безопасност и здраве при работа, на лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие, и на други организации и юридически лица за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Прилага се във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението.

Заслужава си всеки собственик/управител на фирма да се запознае с него и да не го подценява. След като установите колко много задължения имате, обърнете внимание на чл. 25 от този закон. Този член започва със следния текст: “Работодателите осигуряват обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина”. Какво произтича от това – длъжни сте да сключите договор с някоя от службите по трудова медицина. Струва извесна сума, но ако не го направите, ще платите много повече при последваща проверка от страна на  ИА”Главна инспекция по труда”.

Важно: ако нямате наети лица по трудово правоотношение може и да си спестите този договор./Какво е трудово правоотношение – попитайте Вашия счетоводител, иначе използвайте страница Контакти/. И като споменах ИА “Главна инспекция по труда”, ще е добре да споменем какви са нейните функции и защо е добре да внимаваме при спазване на изискванията, записани в ЗЗБУТ.

Главната инспекция по труда осъществява дейността си, като:

  • контролира спазването на трудовото законодателство;
  • упражнява специализирания контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и правата и задълженията на страните по служебното правоотношение  и на други нормативни актове, когато това е възложено със закон;
  • дава сведения и технически съвети на работодателите и на  работниците и служителите за най-ефективните методи за спазване на трудовото законодателство и по прилагането на Закона за насърчаване на заетостта;
  • уведомява компетентните органи за установени непълноти и недостатъци в действащото трудово законодателство.

Тези четири точки за взети от сайта на инспекцията по труда http://www.gli.government.bg.

Най-важното, което засяга всяка една фирма, без значение от мащабите на найната дейност, е спазването на трудовото законодателство. Там могат да се допуснат много грешки и да получите доста санкции от страна на контролните органи. Например често срещана грешка е при назначаване на работник да не му се предоставят всички изискуеми документи, описани в чл. 63, ал. 1 от Кодекса на труда. Това е подисан от двете страни трудов договор и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от ТД на НАП. Всъщност това е минимума от необходими документи. Има и още:

  • Декларация от служителя, че е запознат и съгласен с длъжностната си характеристика, както и самата длъжностна характеристика;
  • Декларация, че е запознат с Правилника за вътрешен ред. Подписва се след фактическото запознаване на новопостъпилия с този Правилник;
  • Декларация, че е запознат с инструкциите за безопасност на труда – липсата на такива инструкции със сигурност ще Ви донесе много главоболия;
  • Декларация, че е запознат с фактите, които представляват фирмена тайна и няма да ги разпространява. Разбира се преди това работодателя трябва да е определил кои са те;
  • Декларация, с която служителят дава съгласието си личните му данни да бъдат предоставени от работодателя на трети лица по повод изпълнение на трудовите му задължения;
  • Декларация за съгласие трудовата книжка на служителя да се съхранява от работодателя – това не е задължително. Съгласно Наредбата за трудовата книжка, трудовата книжка може да се съхранява при работника;

Може да има и други, зависещи от заеманата длъжност. Пример: ако назначеното лице е МОЛ, ще е добре да има и Акт за приемане на длъжноста, в който освен всичко друго се вписват и материалните ценности, които приема и за които ще носи отговорност.

Това не е всичко. Има още много неща, на които всеки ръководител трябва и е длъжен да обърне внимание. Разбира се понякога това граничи с невъзможното, но все пак, когато се наложи  – потърсете ни! Към част 3/Няма измъкване.