Текущо счетоводно обслужване

*Безплатно за клиенти на абонамент!

 • Организация формата на фирменото счетоводство и изготвяне на счетоводна политика;
 • Изготвяне и актуализация на индивидуален счетоводен сметкоплан;
 • Текуща обработка на първичните счетоводни документи, приходни, разходни, банкови и други;
 • Изготвяне и водене на счетоводни регистри;
 • Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи;
 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план и осчетоводяване на амортизациите на дълготрайните активи;
 • Отчитане на складово стопанство на фирмата;
 • Калкулиране на себестойност на изделия и услуги;
 • Изготвяне и представяне на ежемесечните дневници и справка-декларации по ЗДДС и VIES;
 • Подаване на информация, свързана със системата “Интрастат”;
 • Отчитане и анализ на разчетите с контрагенти, доставчици и клиенти;
 • Изготвяне на справки, отчети за обслужващите банки, НСИ и други институции;
 • Текущи периодични справки и анализи, свързани с разчетите с доставчици и клиенти, складове и парични потоци, приходи, разходи и други показатели, за Вашите нужди като мениджър на фирмата.